ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน กศน.อำเภอ บ้านแพง
โดยกระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ

header01.jpg

แปลภาษา  

   

สถิติผู้เข้าชม  

00018730
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
8
6
8
18705
76
199
18730

วันนี้ : 21/09/2014
   

แบนเนอร์ถาวร  

   

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายละเอียด

ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

            ภูมิปัญญาทำให้ชาติและชุมชนผ่านพ้นวิกฤติและดำรงความเป็นชาติ หรือชุมชนได้
ภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่จรรโลงชีวิตและวิถีชุมนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล
          ภูมิปัญญาเป็นพื้นฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง การพัฒนาเพื่อการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัย
ดังนั้น ภูมิปัญญาจึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่นและผู้คนเท่านั้น แต่ยังเอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

    ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย คือ องค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น และรวมถึงงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

    1.  ภูมิปัญญาฯ ประเภทองค์ความรู้ของกลุ่มบุคคลท้องถิ่น เช่น การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร การผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และการผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ หิน โลหะ แก้ว เซรามิค ดินเผา เครื่องหนัง และอื่นๆ

    2.  ภูมิปัญญาฯ ประเภทงานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น เรื่องเล่าพื้นบ้าน กวีนิพนธ์พื้นบ้าน ปริศนา  พื้นบ้าน เพลงพื้นบ้าน ดนตรีพื้นบ้าน การฟ้อนรำพื้นบ้าน ละครพื้นบ้าน จิตกรรมพื้นบ้าน ประติมากรรมพื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน เครื่องแต่งกายพื้นบ้าน และสิ่งทอพื้นบ้าน

    ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยที่ได้รับการจดแจ้งแล้ว จะถูกรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูลสำหรับให้ ประชาชนผู้สนใจได้ค้นหาข้อมูล หรือติดต่อกับผู้แจ้งข้อมูล เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจ อันเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาฯ ให้มีการนำไปใช้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์  นอกจากนี้ ผู้แจ้งข้อมูลภูมิปัญญาฯ อาจนำหนังสือรับรองที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ไปแสดงต่อธนาคารหรือ สถาบันการเงินต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือหลักประกันในการชำระหนี้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินนั้น

   

    การขอรับความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย

    การยื่นคำขอแจ้งข้อมูล คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำขอเพิกถอน คำขอรับใบแทน และคำขอตรวจค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ให้ใช้แบบคำขอดังต่อไปนี้
          1.  คำขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                                        ใช้แบบ ภป. 01
          2.  คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                     ใช้แบบ ภป. 02
          3.  คำขอเพิกถอนข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                                  ใช้แบบ ภป. 03
          4.  คำขอรับใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย    ใช้แบบ ภป. 04
          5.  คำขอตรวจค้นข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย                                   ใช้แบบ ภป. 05

เอกสารที่ต้องยื่นในการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
          ให้ผู้ยื่นคำขอหรือตัวแทน ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลตามแบบ ภป. 01 พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้
          1.  สำเนาคำขอ จำนวน 1 ฉบับ
          2.  หนังสือมอบอำนาจพร้อมบัตรประจำตัวของผู้รับมอบอำนาจ (กรณีบุคคลธรรมดาหรือกลุ่มบุคคลที่มอบอำนาจให้ตัวแทนยื่นคำขอ)
          3.  สำเนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย คำบรรยาย ภาพถ่ายหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาแจ้ง จำนวน 1 ชุด

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
          การแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สถานที่ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย
          -  งานบริการประชาชน กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02- 5474636
          -  สำนักงานพาณิชย์จังหวัด หรือ
          -  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับถึงอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

       แหล่งอ้างอิงข้อมูล:http://tkagri.doae.go.th/temp.php?gpg=title01

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_content&task=section&id=25&Itemid=202

Share